Titlepage to Thomas Shelton's

Zeiglographia London 1690.